Nội dung ôn thi kỹ năng thực hành chuyên môn ngành Toán – Ứng dụng | Khoa Toán - Thống kê