CUỘC THI THỬ TÀI TOÁN HỌC – CÂU HỎI TUẦN 7

Sinh viên đọc tình huống sau đây, sau đó vào link  được cung cấp bên dưới để trả lời các câu hỏi:

Tình huống: Một nhà sản xuất bút chì màu đang thiết kế một hộp với 10 màu bút chì, M, N, O, P, R, S, T, V, W, và Y. Các bút chì màu sẽ được sắp xếp theo hai hàng-mặt trước và mặt sau-và năm cột, dán nhãn 1-5 từ trái sang phải đồng thời phải thỏa mãn các điều kiện sau:

  1. P nằm trong cùng hàng với O, và có chính xác ba bút chì màu giữa chúng.
  2. S nằm cùng cột với W.
  3. T nằm bên trái của P và liền kề P.
  4. Nếu M ở hàng phía trước thì W và Y nằm ở hàng sau.
  5. Nếu W ở hàng phía trước thì O ở hàng phía sau.
  6. R nằm trong cột thứ ba.

Link  trả lời: https://docs.google.com/forms/d/1yIbytn8H64NRQlVxUDJaPRmqAi78nIYhh4scVsrma30/viewform?edit_requested=true

333 lượt xem tổng cộng, 1 lượt xem hôm nay