CUỘC THI THỬ TÀI TOÁN HỌC – KẾT QUẢ VÒNG 8 VÀ CÂU HỎI VÒNG THI SỐ 9

Đáp án các câu hỏi tuần 8: 1A 2E 3C 4C 5B 6A 7D 8D.

Tuần này không có sinh viên nào trả lời đúng tất cả các câu hỏi.

Câu hỏi vòng thi số 9:

Sinh viên đọc tình huống sau đây, sau đó vào link  được cung cấp bên dưới để trả lời các câu hỏi:

Tình huống: Bảy học sinh-K, L, M, N, O, P, và R- cần thuyết trình bài luận của mình một lần và theo thứ tự, đồng thời phải thỏa mãn các điều kiện sau:

  1. N thuyết trình trước L.
  2. M thuyết trình sau O.
  3. P thuyết trình sau L nhưng trước M.
  4. R thuyết trình trước K nhưng sau N.
  5. K thuyết trình sau P.

Link trả lời câu hỏi: https://docs.google.com/forms/d/14AgQF5ME7UD_qjiUsMPExR1u07uX8qrfKjOUaXroW6E/viewform?edit_requested=true

364 lượt xem tổng cộng, 1 lượt xem hôm nay