Danh sách sinh viên xử lý học vụ, cảnh báo học vụ học kỳ 1/2017-2018

Sinh viên xem tập tin đính kèm để biết thông tin chi tiết.

Trường hợp sinh viên thuộc diện cảnh báo học vụ: Sinh viên cần phải cải thiện kết quả học tập học kỳ 2/2017-2018 nếu không sinh viên sẽ nằm trong trường hợp xử lý học vụ buộc thôi học.

Trường hợp sinh viên thuộc diện xử lý học vụ: Sinh viên liên hệ gấp văn phòng Khoa toán – thống kê (C004) để phản hồi về kết quả trên từ nay đến hết thứ hai ngày 02/02/2018. Sau thời gian trên Khoa sẽ giải quyết theo quy định.

C_TTK

DSSVCanhBaoHocVuHK1_17-18

265 lượt xem tổng cộng, 1 lượt xem hôm nay