Nhân sự

STT
HỌ VÀ TÊN
HỌC HÀM
HỌC VỊ
CHỨC DANH CHUYÊN MÔN
1
Chu Đức Khánh
Giảng viên chính
Tiến sỹ
Trưởng khoa
2
Trương Bửu Châu
Tiến sỹ
Phó Trưởng khoa
3
Cao Xuân Phương
Thạc sỹ – NCS
Trưởng bộ môn thống kê
4
Trần Bá Nhẫn  Giảng viên chính Thạc sỹ Trưởng bộ môn toán kinh tế
5
Lê Trung Nghĩa Thạc sỹ Trưởng bộ môn toán kỹ thuật
6
Dominique Haughton  Giáo sư Tiến sỹ
7
Nabendu Pal Giáo sư
Tiến sỹ
8
Đặng Đình Hải Giáo sư
Tiến sỹ
9
Nguyễn Thị Kim Thúy Phó giáo sư
Tiến sỹ
10
Nguyễn Huy Tuấn Phó giáo sư
Tiến sỹ
11
Tô Văn Ban Phó giáo sư
Tiến sỹ
12
Đào Nguyên Anh
Tiến sỹ
13
Lê Thị Thanh Loan
Tiến sỹ
14
Trần Thị Phượng
Tiến sỹ
15
Trần Minh Phương
Tiến sỹ
16
Lê Văn Út
Tiến sỹ
17
Nguyễn Tiến Dũng
Tiến sỹ
18
Võ Minh Phổ  Giảng viên chính
Tiến sỹ
19
Phan Thành Việt
Tiến sỹ
20
Nguyễn Duy Vỹ
Tiến sỹ
21
Ngô Trung Hiếu
Tiến sỹ
22
Phan Thanh Toàn
Tiến sỹ
23
Lê Thị Ngọc Giàu
Tiến sỹ
24
Võ Ngọc Thiệu
Tiến sĩ
25
Thân Thị Hồng
Thạc sỹ – NCS
26
Trần Thị Thùy Nương
Thạc sỹ – NCS
27
Cao Thị Hồng Nhung
Thạc sỹ – NCS
28
Nguyễn Lê Toàn Nhật Linh
Thạc sỹ – NCS
29
Lý Sel
Thạc sỹ – NCS
30
Thạch Thanh Tiền
Thạc sỹ – NCS
31
Dương Thanh Phong
Thạc sỹ – NCS
32
Phó Kim Hưng
Thạc sỹ – NCS
33
Đoàn Thị Anh Thư
Thạc sỹ
34
Ngô Thị Bích Hoa
Thạc sỹ
35 Nguyễn Quốc Cường
Thạc sỹ
36 Phạm Thành Trí
Thạc sỹ
37 Bùi Hữu Toàn
Thạc sỹ
38
Huỳnh Văn Kha
Thạc sỹ
39
Trịnh Minh Huyền
Thạc sỹ
40
Nguyễn Thị Hồng Loan
Thạc sỹ
41
Chế Ngọc Hà
Thạc sỹ
42
Nguyễn Bác Huy
Thạc sỹ – NCS
43
Lê Trường Nhật
Thạc sỹ
44
Nguyễn Quốc Bảo
Thạc sỹ
45
Phạm Thành Công
Cử nhân
46
Nguyễn Văn Khoa
Cử nhân
47
Nguyễn Thanh Tơ
Cử nhân
48
Nguyễn Xuân Sinh
Cử nhân
49
Trương Thị Thanh Phương
Cử nhân
50
Phạm Châu Anh Thy
Cử nhân
51
Bùi Tất Hiệp
Cử nhân
52
Nguyễn Thị Kim Ngân
Cử nhân
53
Lê Tài Đức
Cử nhân

12,194 lượt xem tổng cộng, 1 lượt xem hôm nay